Genbrug – Ledvogterhus nr. 4 , Lindeskovgyden

Højby Nyt – nr. 7 – november 2021 – Bodil Lund

 

I 1934 var der også noget, som hed genbrug, men nok ikke med den intension, som man arbejder med i dag.
En mand ved navn Anders Christian Jørgensen Greve blev født i 1884 i ”Kroghuset”, Hestehøjvej 106, som den gang tilhørte Lindvedgård.
I 1934 købte han en byggegrund på 870 m2 af kromand Konrad Johansens enke. Det var Bakkevej nr. 14, som senere kom til at hedde Hestehøjvej nr. 70.
Måske var det lidt småt med pengene. Ledvogterhuset havde de Sydfynske Jernbaner sat til salg, og det købte Anders Chr. Jørgensen Greve for 200 kr til nedtagning og genbrug af materialerne til det hus, som skulle bygges på Bakkevej 14.
Murermester Lars Nielsen i Højby skulle udføre en del af arbejdet, hvor der inden arbejdets begyndelse blev indgået en aftale mellem byggeherren og murermesteren.

Hermed en afskrift af det originale dokument:

“Kondisjoner for Murarbejdet med mere for Anders Greves Hus på Højby Mark
Bygherren planere Pladsen hvor Huset skal bygges og 6 Al ? udenom Pladsen i Vandret Plan. Det gamle Hus nedbrydes af Bygherren, Stenene renses got og behandles omhyggelig og sorteres samtidig med Afrensning i 2 Sorter til Indvendig og udvendig brug og som de forefindes i Huset, de leveres af samme, på den ny Byggeplads, opsat i stabler efter aftale med murermesteren.
Ligeledes leverer Bygherren af materiale som Paksten og Grus og Harpesten hvis saadan findes på den gamle eller ny Plads, for hvilket Murermesteren betaler en Pris pr. m3 som er beregnet i Tilbudet saafremt det er almindelige gode Varer som de forfindes i Handelen.
Bygningen opføres af de brugte Materiale saafremt de er gode og forsvarlige og skulde der ikke blive brug for alle de beregnede nye Materiale, gotgøres det som ikke bliver brugt til den beregnede pris af det nye Materiale.
Lars Nielsen”

Denne tilføjelse står skrevet bag på et andet dokument, men hører sammen med ovenstående.

“Ved nedbrydning af Spærværk og Bjælkelag maa Bygherren være til Hjælp og ligeledes ved Nedbrydning af Forskalling og Gulve og ved Aftagning af Søm og Kalkpuds.
Transporten af alle gamle Materialer Vinduer og Døre paahviler ogsaa Bygherren. Der er beregnegnet nye Gulve i Stuer, Køkken og Entre og Soveværelse i Tagetagen.- Forskalling Skillerum og Loft af gamle Brædder, dog skal Trappen indklædes af et hvp.(?)
Bræddeskillerum af nye Brædder med en Dør. Vinduer og Døre overflyttes i det nye Hus uden nævneværdig Reparation. – Baghuset tilbygges Stuehuset hvor der er beregnet nyt Tagpap paa det halve af Tagfladen.
Nye Fodlister i Stuerne og gamle Fodlister i de to Værelser i Tagetagen.”

De samlede udgifter blev:
Opførelse af det nye hus med genbrugsmateriale iflg. tilbud fra murermester Lars Nielsen: 3305,94 kr.
Køb af grund iflg. Købekontrakten: ”Købesummen er akkorderet til 10 Øre pr. Kv. Meter, og udgør for Parcellens Indhold 870 Kv. Meter, 87 Kr. skrivver Ottisyv Kroner, der betales kontant 1ste Februar d. A.”

De originale dokumenter omkring dette byggeri har arkivet modtaget i 2021.

Det, du afleverer til arkivet, fortæller en historie.