Vådeskudsulykke ved Højby Forsamlingshus natten til den 15. september 1945.

Uddrag fra jubilæumsskriftet “Højby Forsamlingshus 1878-2003”. Teksterne er samlet af Bent Ødegaard:

Udpluk fra sognerådsprotokollen

29. marts 1944
Fra Odense fælleskommunale udvalg for luftbeskyttelsesværn forelå en skrivelse til sognerådet om at skaffe plads til 100 personer i tilfælde evakuering. I forbindelse med udarbejdelse af planer, vedtoges det at bruge forsamlingshuset til fordelingscentral.

2. maj 1945
Huset beslaglægges til brug for flygtninge. – I modsætning til flygtninge nu til dags blev den tids flygtninge afspærret fra lokalbefolkningen, og de blev passet af bevæbnede vagter. –

Det skete også i Højby.
Det var CBér (civile betjente) der var sat til at klare opgaven. Disse CBér havde en meget kort uddannelse, inden de blev placeret ved lejrene. De fik kun nogle få timer i våbenbrug, lidt eksercits og 15 skud. 


Som det fremgår af Fyns Tidende fra den 15. september 1945, skete der en tragisk ulykke ved Højby Forsamlingshus:

CB – Vagtpost i Højby blev offer for vaadeskud
Fandtes liggende med en kugle gennem hovedet efter et skyderi, hvis oprindelse er tvivlsomt

Avisen skrev: Ved en tragisk vådeskudsulykke mistede den 23 – årige CB-betjent Hilmar Petersen natten til den 15. september 1945 livet. Han gjorde tjeneste ved flygtningeforlægningen i Højby. Under vagten mente han og hans kammerater at høre visse lyde og gik ud fra at det drejede sig om mistænkelige personer, der luskede om ved lejren. De tilkaldte forstærkning fra vagtkommandoen på kroen, gik derefter i stilling og åbnede ild. Efter at skydningen var ophørt fandtes Hilmer Petersen liggende død i vejgrøften (der hvor vejen i dag går til Bakkegårdslunden) . – Hans hoved var gennemhullet af en kugle, som var gået ind i nakken. De videre undersøgelser fastslog, at der var tale om et vådeskud. Hilmar Petersen, som lå i forreste række, har rejst hovedet, og er blevet ramt af en kugle fra en af de CBer der lå bag ham. 

I “Fyns Social Demokrat” lørdag den 15. September 1945 kan man bl.a. læse om ulykken: 

En C.B. Vagt i Højby dræbt af Kammerat under Skyderi ved Flygtningelejren i Nat.”
Vagterne hørte det pusle i Hegnet.
Vaadeskudsulykken fandt Sted ved 1-Tiden. Hilmer Petersen og endnu en C.B.er stod Vagt foran Forsamlingshuset nær Landevejen, da de pludselig hørte det pusle i Havehegnet paa den anden side af Landevejen. C.B.erne sendte straks Bud til Vagtkommandoen paa Kroen, der bestod af 6 Mand, for at faa Forstærkning. Endnu er det ikke helt klarlagt, hvad der derefter skete, men C.B.erne har placeret sig paa forskellige Steder, bl.a. ved Forsamlingshuset og i Grøften overfor, og i Mørket har de ikke kunnet se hinanden. En af dem aabnede Ild, og da Skyderiet igen holdt op, fandt man Hilmer Petersen liggende død i Vejgrøften. Hans Hoved var gennemhullet af en kugle.
Det er ikke ved Politiets Undersøgelser blevet godtgjort, at der virkelig har været mistænkelige Personer ved Flygtningelejren. Muligvis er det et Dyr, som har givet Anledning til Støjen og Formodningen om de mistænkelige Personer.

Indtil fornylig havde Hilmer Petersen, der var Elektriker og Filmoperatør – han viste Film fra den illegale Tid – boet paa Lumbyvej 27 i Odense, men da han fik Ansættelse som C.B.er flyttede han sammen med sin unge Hustru til Dømmestrup, hvor Faderen er Husmand. Foruden sin Hustru efterlader Hilmer Petersen sig et kun 2 Maaneder gammelt Barn.”

 

Hilmer Petersens gravsten på Nr. Lyndelse kirkegård. Billedet er venligst udlånt af Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Arkiv.

 

I Fyens Stiftstidende lørdag den 16. marts 1946 (side 3) kan der læses om “Retsmøde paa Landevejen ved Højby om CB-Drabet”
En CB-Undergruppefører var anklaget for uagtsom manddrab. Han nægter dog at have affyret de dræbende skud, idet han hævder at have skudt i en helt anden retning. Da et af vidnerne var sygemeldt, besluttedes det at udsætte sagen til efterfølgende fredag. 

I Fyens Stiftstidende lørdag den 23. marts 1946 (side 2) fortælles i en notits, at “CBéren dømtes for uagtsom manddrab”. Undergruppeføreren fik 40 dages hæfte, og han skulle betale sagens omkostninger. Den dømte udbad sig betænkningstid med hensyn til appel. 

Flygtningene var i Højby til den 2. oktober 1945.