Musikrummet – en spændende grøn kile er blevet 15 år

Der er nu gået godt 15 år siden musikrummet – måske bedre kendt som musiklegepladsen, blev indviet. Beplantningen har fået godt fat og der er slået trampestier, så man kan gå sig en runde ind igennem området. Senest er der i efteråret 2022 etableret en hundeskov på et mindre areal via initiativet ”Højby bestemmer”.

Lokalplanen satte rammerne

De formelle rammer for de grønne udfoldelser blev allerede givet i 2005 i Odense Kommunes lokalplan for området (Lokalplan nr. 5-631 for Højby Syd II – kan tilgås fra www.odense.dk ). Lokalplanen omfatter hele området vest for Svendborgbanen og over til Nr. Lyndelsevej plus Fasanvænget. Den grønne kile udgør i alt knap 14 hektar. Kilen består i dag af et vestligt græsningsareal på godt 3 hektar, som siden 2007 er drevet af Højby Naturpleje og Kogræsserforening (https://hoejbyko.blogspot.com/). Øst for græsningsarealet ligger et areal på godt 10 hektar, hvornu Musikrummet ligger. Om rammerne hedder det bl.a. i lokalplanen: ”Store ubebyggede arealer, der er beliggende i Højby Vandværks indvindingsområde, ønskes sikret som rekreativt friarealområde for bydelens beboere og med stor hensyntagen til områdets følsomhed angående vandindvindingen. I området gives der mulighed for økologisk dyrkning, græsning, etablering af “Grønne uderum” til udendørs undervisning i naturlære for skoleelever. Der åbnes mulighed for etablering af økologisk byggeri i udkanten af vandindvindingsområdet, idet det her sikres, at vandindvindingsinteresserne tilgodeses i fuldt omfang. Endelig sikres vejadgangsforholdene og stinettet, således at bydelen bindes sammen med de øvrige lokalplanlagte områder i et rekreativt stisystem.” Objektivt set er der solide grønne ambitioner, der som sidegevinst giver lokalområdet en række rekreative og undervisningsmæssige muligheder. Til skolerne i Højby er der derfor kun et at sige – tag området i brug ! Musikrummet her i Højby er et af i alt 5 grønne rum, som Odense Kommune har etableret. De øvrige rum er form og idrætsrum, blomsterrummet, vand- og fiskerummet og jordrummet. Sidstnævnte er endnu ikke åbnet for publikum. I en folder fra Odense Kommune hedder det om uderummene, at det går ud på ”at skabe fem udendørs ”klasseværelser”, som kan bruges af skoler til undervisning og af familier som udflugtsmål og mødested. Fokus rettes mod leg og læring på en aktiv og kreativ måde, samtidig med at naturforståelsen øges.” Oplysninger om de 4 tilgængelige uderum kan fås ved på www.odense.dk at søge på De 4 Grønne Rum.

Skråbillede fra 1951 af Højby Brugs på dens tidligere beliggenhed ved banen. Bag Brugsen ses arealet, hvor musikrummet er placeret (den røde pil) og Nr. Lyndelsevej – den røde streg øverst til højre i billedet. Den nuværende grønne kile er fordelt på 3 aflange matrikler mod syd og som gik helt ned til Lindeskovgyden. Adskillelsen mellem matriklerne bestod af jorddiger, som stadig er bevarede og vidner om tidligere tiders landbrugsstruktur. Matriklerne blev dyrket af 3 gårde på Højbyvej : Højbygård på nr. 9, Lundsgård på nr. 5a og Trunholm på nr. 3. På billedet ses både heste, kreaturer og høststakke. Kilde: www.kb.dk/danmarksetfraluften – , Odense Luftfoto 1951.

Første spadestik til ”byg din egen skov”

Onsdag den 17. september 2008 var der gjort klar til indvielse af musikrummet og til tilplantning på hele området mellem vandværket og rundt om musikrummet. Som det ses på billedet var mange – unge som gamle, mødt op for at deltage i indvielsen og tage det første spadestik til skoven. Det skete under parolen ”byg din egen skov”. Spader og træer var til rådighed, så de fremmødte Højbyborgere kunne tage sig et træ og en spade og plante det et sted efter eget valg på det store område. Kontorchef for Park og Natur Lene Holm holdt indvielsestalen og projektleder Jørgen Edgar Hansen havde sørget for spader og træer af løvfældende og hjemmehørende arter. Paul Georg Pedersen, der var tilstede for Lokalarkivet, kommenterede i referatet fra indvielsen den frie plantningsmulighed på følgende måde: ”det var sjovt at se, hvor forskelligt børnene reagerede, for medens de fleste blev inden for en forholdsvis lille radius (red.: fra musikrummet) og plantede nærmest små lunde, gik andre målbevidst helt ud til ydergrænsen mod nord og syd, for her skulle deres træ altså stå”.

Billede fra indvielsesdagen d. 17. september 2008 taget fra indgangen til det nyetablerede musikrum i retning mod Højby station, som skimtes i baggrunden. Stående i venstre side ses Alice og Karl Kærsgård, i midten ses stående Paul Georg Pedersen og Bodil Lund, siddende i midten med ryggen til ses Jørn Bonde Johansen og Svend Aage Clausen og yderst til højre siddende med ryggen til Dineke Doppen. Foto: Thorben E. Jørgensen.

Hvordan vil området udvikle sig?

I de indledende skitser til området kalder Odense Kommune området for ”Højby Overdrev”. Derved antydes, at der ønskes et lysåbent område og ikke en tæt højstammet skov. Tanken var, at dette skulle opnås ved at området skulle afgræsses med kreaturer. En sådan drift ligner lidt det, der nu kaldes ”rewilding” og det er ikke nogen nem øvelse. Dertil er arealet nok for lille og med for mange besøgende, hvoraf mange måske ikke vil være helt trygge ved større græssende dyr. Hvad gør man så ? Ja, man må ud for at udføre noget af det, som kreaturerne ellers ville have gjort. Konkret må man ud og tynde lidt ud i træerne og skabe eller bevare nogle lysåbne steder. Jeg kunne godt tænke mig at se fuld- eller bredkronede egetræer vokse frem med grene helt ned til jorden. Disse træer vil det være ideelt for både børn og voksne at lege og klatre i – helt i tråd med målsætningerne for området. Det kræver blot, at nogle håndfulde af de egetræer, der har potentialet til at blive bredkronede, virkelig ryddes for konkurrerende trævækst, og min vurdering er, at det kan nås endnu. Det kunne være en god målsætning for Odense Kommunes plejearbejde i den kommende tid. Vi kan sikkert ikke få en fuldgyldig naturskov eller et botanisk overdrev, men vi kan få noget, der er meget mere spændende end en friseret kvarterpark.

God idé mangler skiltebord

Som en naturlig ramme om alle musikinstrumenterne i musikrummet er der plantet et slags læbælte hele vejen uden om. Netop disse træer er ikke tilfældigt plantede. Træarterne er her plantet i renbestand og fortæller historien om skovens og træarternes indvandring efter istiden. De enkelte tidsperioder er markeret på tilhuggede stenpæle med angivelse af tiden i forhold til Christi fødsel. Lige nu har denne plantning virkelig fået godt fat og trænger for flere arters vedkommende til udtynding. Der ligger en fantastisk masse læring her, men bortset fra de lidt anonyme stenpæle er der faktisk ingen formidling af alle de budskaber og al den viden, der er til stede her. Der mangler virkelig noget formidlingsmateriale og det ville være oplagt at placere et skiltebord med QR-koder til mere viden og forsyne hver delparcel med et artsnavn for træerne. Det er en lavthængende frugt til Odense Kommune, og som kan øge stedets værdi som undervisningssted.

Yderligere materiale om musikrummet kan du finde på : http://www.hojby-fynlokalarkiv.dk/